IQ Plus Translation ศูนย์การแปลนานาชาติ ไอคิว พลัส เซ็นเตอร์

รับแปลเอกสารพร้อมรับรองทุกภาษาทุกชนิด โดยทีมงานมืออาชีพ

บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสารกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

บริการ แปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสาร กรมการกงสุล และ กระทรวงการต่างประเทศ

การแปลเอกสารและ รับรองเอกสารกงสุล และกระทรวงการต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ และการรับรองเอกสารต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในประเทศไทย โดยแปลภาษาตามแต่ละประเทศนั้นๆ กำหนด ส่วนการนำเอกสารจากต่างประเทศมาใช้ในไทย เช่น หนังสือเดินทาง ใบรับรองจากต่างประเทศ เอกสารก็จะต้องมีการแปลเป็นไทยก่อน เมื่อผ่านการแปลและรับรองจากศูนย์แปลแล้วจึงจะสามารถนำไปรับรองเอกสารกงสุลได้

 

แนะนำบริการแปลเอกสารพร้อมรับรอง

 

 ประเภทที่ 1: เอกสารไทยเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

เอกสารสำคัญที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นขออวีซ่า เรียนต่อต่างประเทศ ไปทำงานที่ต่างประเทศจะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศจึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเอกสารราชการเป็นสิ่งสำคัญในต่างประเทศ เพราะสามารถใช้เพื่อยืนยันตัวตนของเรา และใช้เป็นหลักฐานให้เราสามารถดำเนินการต่างๆอย่างถูกต้องกฎหมายเมื่ออยู่ในต่างประเทศ ยิ่งกว่านั้นเอกสารที่ต้องใช้ควรมีเนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ข้อกำหนดของแต่ละประเทศตั้งไว้ 

 

รายการเอกสารที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

เอกสารราชการ (ตราครุฑ) ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ
  • ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ

              สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบขับขี่/ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนครอบครัว/ใบรับรองความเป็นโสด/ใบหย่า/

              ใบมรณะบัตร/สด.43/8/9 /ใบรับแจ้งความ/หนังสือให้ความยินยอม

  • เอกสารทางธุรกิจ

              ทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท/ภพ.20 /บอจ.5 /หนังสือบริคณห์สนธิ/หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น/บัตรส่งเสริมการลงทุน/ใบอนุญาติต่างๆ/ รายงานประจำปี

              โฉนดที่ดิน/ใบอนุญาตก่อสร้าง/ใบอนุญาตจัดหางาน/งบการเงิน/เอกสารทางบัญชี

  • เอกสารทางกฎหมาย

              คำพิพากษา, คำฟ้อง , คำตัดสินของศาล

ต้นฉบับเอกสารที่แปลและรับรอง (เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในขั้นตอนการรับรอง และ เจ้าหน้าที่จะคืนให้)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อดูชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ

***กรณีดำเนินการในนามบริษัท กรุณาแนบหนังสือรับรองบริษัท พร้อมตราประทับบริษัท***

 

ประเภทที่ 2: เอกสารต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในไทย

เอกสารที่ทำในต่างประเทศหรือออกให้โดยทางการต่างประเทศจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตประจำประเทศไทยหรือสถานทูตของประเทศต่างๆในไทยก่อนแล้วจึงนำมาแปลเอกสารเป็นภาษาไทย เพื่อนำไปยื่นให้กระทรวงการต่างประเทศทำการรับรอง

 

รายการเอกสารที่สามารถนำมารับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในไทย

  • ทะเบียนสมรส ( Marriage Certificate)
  • ใบรับรองโสด (Marital Status Cerificate) สำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
  • ใบรับรองการศึกษา หนังสือมอบอำนาจ
  • สูติบัตร ( Birth Certificate)  และเอกสารราชการอื่นๆ 

  

ประเภทของการรับรองเอกสารกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มี 3 ประเภท

 1. การรับรองคำแปล
      การรับรองคำแปล กรมการกงสุลไทยจะรับรองเฉพาะคำแปลของเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ/หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเท่านั้น สำหรับภาษาต่างประเทศอื่น สถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าของภาษาจะเป็นผู้แปลและรับรองคำแปลนั้น ทั้งนี้ กระทรวงฯจะรับรองคำแปลเฉพาะที่แปลจากเอกสารต้นฉบับที่ทางการไทยหรือทางการต่างประเทศออกให้ หรือ รับรองให้เท่านั้น.                       

 2. การรับรองสำเนาถูกต้อง
      กระทรวงฯ จะรับรองเฉพาะเอกสารที่ทางราชการไทยออกให้เท่านั้น หากต้องมากกว่า 1 ชุด ก็สามารถแจ้งทางไอคิวพลัสได้เลยค่ะ.    

3. การรับรองรายมือชื่อ
     - การรับรองลายมือชื่อบุคคล
     - การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม
     - การรับรองลายมือชื่อบุคคลในฐานะเจ้าของเอกสารและ / หรือในฐานะผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

  

ขั้นตอนการเเปลภาษาและรับรองเอกสารกงสุล

1. ส่งเอกสารที่ต้องการแปล พร้อมเเจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมสะกดตัวภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  รวมทั้งที่อยู่และเบอร์ติดต่อเพื่อใช้ในการจัดส่งเอกสาร

2. ศูนย์แปลเอกสารไอคิวพลัส ดำเนินการเเปลเอกสารพร้อมรับรองจนเสร็จจึงส่งฉบับเเปลให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนรับรองคำแปลในเอกสารต้นฉบับให้

3. ยื่นรับรองกงสุลให้ต่อ ระยะเวลาดำเนินการฝ่ายกงสุล 5-7 วันทำการ ยกเว้นเอกสารบางประเภทอาจจะไม่สามารถระบุเวลารับที่ชัดเจนได้ เช่นคำพิพากษา คำเบิกความ เอกสารทางกฎหมาย เป็นต้น

4. รับเอกสารคืนเตรียมจัดส่งออกให้ลูกค้า

5. จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด่วนถึงมือผู้รับ

***บริการเสริมพิเศษ ยื่นรับรองด่วนภายใน 1 วันทำการ

 

ตัวอย่างรับรองเอกสารกงสุล

 ตัวอย่างเอกสารรับรองกงสุล

 

ตัวอย่างรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ

ตัวอย่างเอกสารรับรองสถานฑูต

 


27 ธันวาคม 2566

ผู้ชม 1565 ครั้ง

Engine by shopup.com