ศูนย์การแปลนานาชาติ ไอคิว พลัส เซ็นเตอร์

รับแปลและรับรองเอกสารทุกภาษาทุกชนิด โดยทีมงานมืออาชีพ

บริการแปลเอกสาร ทุกชนิด

บริการแปลเอกสารทุกชนิด

 

เอกสารส่วนบุคคล เอกสารราชการ เอกสารทางบัญชี-ธุรกิจ เอกสารวิชาการ-ทุกสาขาเฉพาะทาง
• แปลบัตรประจำตัวประชาชน • แปลเอกสารทางบัญชี • แปลบทคัดย่อ
• แปลทะเบียนบ้าน • แปลงบดุล • แปลบทความ
• แปลสูติบัตร • แปลใบสำคัญหักภาษี ณ ที่จ่าย • แปลวิทยานิพนธ์
• แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล • แปลทะเบียนพาณิชย์ • แปลงานวิจัย
• แปลหนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล • แปลหนังสือรับรองบริษัท • แปลงานทางศาสนา
• แปลหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านาม • แปลหนังสือบริคณห์สนธิ • แปลงานทางการแพทย์
• แปลแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร • แปลหนังสือรับรองนิติบุคคล • แปลงานทางวิทยาศาสตร์
• แปลหนังสือรับรองโสด • แปลทะเบียนการค้า • แปลงานทางวิศวกรรม
• แปลทะเบียนสมรส • แปลใบเสนอราคา • แปลงานทางเกษตรกรรม
• แปลใบสำคัญการสมรส • แปลใบแจ้งหนี้ • แปลงานทางกฏหมาย
• แปลทะเบียนหย่า • แปลใบแจ้งค่าบริการ • แปลงานทางธุรกิจ-การเงิน
• แปลใบสำคัญการหย่า • แปลใบเสร็จรับเงิน • แปลงานทางการศึกษา
• แปลหนังสือรับรองการอุปการะบุตร • แปลสิทธิบัตร • แปลงานทางดนตรี
• แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด • แปลหนังสือรับรองลิขสิทธิ์ • แปลงานทางศิลปะ-วัฒนธรรม
• แปลหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม • แปลรายงานการประชุม • แปลงานทางบันเทิง
• แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร • แปลสัญญาจ้างงาน • แปลหนังสือ บทกวี
• แปลหนังสือรับรองความประพฤติ • แปลงานด้านการตลาด • และอื่นๆ
• แปลมรณบัตร • แปลงานโฆษณาต่างๆ เอกสารทางกฎหมาย
• แปลโฉนดที่ดิน • แปลภาพยนตร์โฆษณา • แปลสัญญา
• แปลใบอนุญาตขับขี่ • แปลคลิปวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ • แปลสัญญาซื้อขาย
• แปลทะเบียนรถ • แปลคำบรรยาย/แปลSub-titles • แปลสัญญาเช่า
• แปลใบสด. 43 • แปลโบรชัวร์ • แปลสัญญาจ้างงาน
• แปลเอกสารทางการศึกษา • แปลใบปลิว • แปลสัญญาทางธุรกิจ
• แปลใบรับรองผลการศึกษา • แปลฉลากผลิตภัณฑ์ • แปลหนังสือมอบอำนาจ
• แปลใบประกาศนียบัตร • แปลคู่มือผลิตภัณฑ์ • แปลหนังสือค้ำประกัน
• แปลทรานสคริปต์ • แปลเว็บไซต์ • แปลคำสั่งศาล/คำร้อง/คำฟ้อง
• แปลเรซูเม • แปลเอกสารรับรองสำหรับ- • แปลใบแจ้งความ และอื่นๆ
• แปลจดหมายสมัครงาน  องค์กรอาหารและยา(อ.ย) • แปล TOR / MOU คู่มือ ISO เอกสารมาตรฐานการผลิต บอจ. 1 – 5
• แปลจดหมายสำหรับขอวีซ่า บริการพิเศษตามความประสงค์ของลูกค้า  
• แปลจดหมายแนะนำตัว *บริการตรวจทานและขัดเกลาคำศัพท์ และ ไวยากรณ์ (Proofreading)   
• แปลหนังสือรับรองการทำงาน *บริการพากษ์เสียง ลงเสียงภาษาต่างๆ  
• แปลหนังสือเดินทาง *บริการแปลเว็บไซต์  
• แปลใบรับรองแพทย์    
• แปลใบบันทึกประจำวัน    
• แปลใบแจ้งความ    
• และอื่นๆ    


03 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 1508 ครั้ง

Engine by shopup.com